NA CZYM POLEGA

Psychoterapia bilateralna ma zastosowanie w pracy z pacjentami indywidualnymi, diadami (parami), rodzinami i grupami.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? CZEGO MOŻECIE SIĘ SPODZIEWAĆ DECYDUJĄC SIĘ NA TĄ FORMĘ PSYCHOTERAPII?

W pracy terapeutycznej uczestniczymy obie: zarówno podczas stawiania diagnozy podczas pierwszej konsultacji, jak i w kolejnych etapach: planowania terapii (każdorazowo komponując ją na nowo: w całkowicie zindywidualizowany, przystosowany do konkretnych osób sposób) oraz jej realizowania.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy wszystkie osoby mające być objęte naszymi działaniami terapeutycznymi. Uzgadniamy z wami zasady naszej współpracy (bo pracujemy tu wspólnie: my i wy). Zadajemy wam szereg pytań a także obserwujemy was aby móc zrozumieć na czym polega wasza trudność. Na koniec tego spotkania dzielimy z wami się naszymi spostrzeżeniami i odczuciami abyście mogli doświadczyć, zobaczyć, poczuć, usłyszeć na ile zostaliście przez nas zrozumiani, a także abyście mogli w związku z tym zdecydować, czy kontynuujecie psychoterapię.

Często zdarza się, że to pierwsze, w założeniu diagnostyczne spotkanie konsultacyjne jest w istocie dość dynamicznym rozpoczęciem procesu terapeutycznego. Pacjenci mogą doświadczyć tej wyjątkowej energii, która powstaje, gdy w psychoterapii uczestniczy grupa osób. Nasze podsumowanie zaś, będące de facto potężną ilością informacji zwrotnych nie tylko wyznacza ramy dalszej terapii, ale także pozwala pacjentom w jasny i uporządkowany sposób spojrzeć na siebie samych i problem z którym przyszli “od zewnątrz” – z nowej persepktywy. To bardzo zasobne doznanie, które pacjenci opisują jako “nadzieję, energię, nowe siły do działania”.

Po pierwszym spotkaniu następuje etap, w którym uczestniczymy jedynie my. Podczas niego ustalamy plan działania dopasowany indywidualnie do waszych oczekiwań, możliwości i potrzeb.

Na drugim spotkaniu przedstawiamy wam nasz plan, mówimy co będziemy robić i jak długo (ile spotkań) w związku z tym wam proponujemy. Ta forma psychoterapii jest metodą ultrakrótkoterminową ponieważ jest bardzo efektywna: zajmuje od 6 do 9 sesji. Pierwsza część drugiej sesji jest dość krótka, bo gdy tylko jesteście gotowi do dalszej pracy przechodzimy do jej głównej części: najczęściej polegającej na ustrukturyzowanych ćwiczeniach, eksperymentach, doświadczeniach. Na koniec zawsze dzielimy się informacjami zwrotnymi z tego spotkania.

Kolejne sesje to realizacja planu terapeutycznego: polegają na ćwiczeniach, eksperymentach, doświadczeniach, dzieleniu się informacjami zwrotnymi. Zawsze dbamy o to aby w prowadzonej przez nas psychoterapii zachowywać odpowiednie proporcje bezpieczeństwa i wyzwania. Staramy się przy tym uważnie was słuchać i rozumieć wasze wzajemne perspektywy, badać wzajemne strategie i pomagać w zaakceptowaaniu i zintegrowaniu waszych różnic, lub w ich rozwiązywaniu.
Często zdarza się, że modyfikujemy nasze plany terapeutyczne dotyczące tego, co będziemy robić na danej sesji aby jak najskuteczniej dopasować je do zmian, których dokonujecie w waszym życiu.

Taka sytuacja pojawia się praktycznie w każdym przypadku: pacjenci dokonują zmian w tempie, które nas same zaskakuje. Wymaga to od nas elastyczności i uważności w proponowanych interwencjach terapeutycznych.

Na ostatniej sesji wspólne podsumowujemy to co dotychczas się wydarzyło i zmieniło oraz tworzymy tzw. “pomost w przyszłość”, czyli upewniamy się, że zachowacie to, co osiągnęliście w dotychczasowej pracy terapeutycznej i będziecie mogli do tego sięgać, ilekroć pojawi się taka potrzeba.

Efektywność, ergonomia oraz energia która się pojawia podczas procesu psychoterapeutycznego wynika wprost z koncepcji tej psychoterapii, która opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1. Podmiotem leczącym w psychoterapii bilateralnej jest diada (para) psychoterapeutyczna skladająca sie z dwóch współpracujących komplementarnie i/ lub paralelnie psychoterapeutów.
2. Proces psychoterapeutyczny i zachodzące w nim zmiany odbywają się paralelnie na dwóch poziomach: jawnym i ukrytym, świadomym i nieświadomym, prawopółkulowym i lewopółkulowym, intuicyjnym i racjonalnym, cielesnym i umysłowym.

W naszej pracy psychoterapeutycznej korzystamy zarówno z metod, podejść, technik, w których się wyszkoliłyśmy (Psychoterapia Neurolingwistyczna, Gestalt, EMDR, Analiza Transakcyjna, podejście systemowe, Metasystemowe, ericksonowskie, psychosomatoterapia, mindfulness, breathwork (praca z oddechem), relaksacja, trans świadomy, hipnoza) jak również z metod, które same kreujemy, tworzymy i wypracowujemy (kompleksowa praca z żałobą, psychoterapia z zastosowaniem ©Muzyki Organicznej, ©Bałwanki + ©Matryca Dorosłego ( ©TurboTool), ©Gra w Emocje, ©The Schema of Symptom Formation i inne).

 .

KONTAKT
KONTAKT